Tukuma novada pašvaldības atbalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā

Tukuma novada sociālais dienests informē, ka Tukumā, Raudas ielā 8 (Tukuma poliklīnikas telpās) turpina darboties Rehabilitācijas centrs “Avotiņš”. Līdz 2023.gada 30.oktobrim centrā “Avotiņš’, pakalpojumi tika nodrošināti ES projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros, tādēļ pakalpojumi tika nodrošināti tikai tiem bērniem ar invaliditāti un viņu likumiskiem apgādniekiem, kuri bija iesaistīti iepriekš minētā projektā.

Ar 2023.gada 1.novembri ir stājušies spēkā Tukuma novada domes Saistošie noteikumi Nr. 18, kas paredz atbalstu Tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarējušam savu dzīvesvietu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Kā arī bērniem, kuriem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ietverti Individuālās izglītības programmas apguves plānā.

Tukuma novada pašvaldība sedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas:

  • Līdz 500 euro apmērā vienam bērnam ar invaliditāti (12 kalendāro mēnešu periodā);
  • Līdz 500 euro apmērā attiecīgā bērna ar invaliditāti ģimenes locekļiem (kopumā uz mājsaimniecību);
  • Līdz 500 euro apmērā Individuālās izglītības programmas apguves plāna ietvaros vienam bērnam (12 kalendāro mēnešu periodā);

 

Lai saņemtu pakalpojumus bērniem ar invaliditāti vai attiecīgā bērna ģimenes loceklim, likumiskam pārstāvim jāsazinās ar centra “Avotiņš” sociālo darbinieku (Signe Balode, tālr. 28311638) vai apkalpošanas speciālistu (Zane Kailoviča, tālr. 25599214) un jāvienojas par konsultāciju/ vizīti. Vizītes laikā, ģimene kopā ar sociālo darbinieku izrunā, kādi rehabilitācijas pakalpojumi bērnam vai ģimenes loceklim ir nepieciešami, kādi ir ģimenes resursi, kādu pakalpojumu nodrošināšanā ģimenei nepieciešams pašvaldības atbalsts.

Ģimenei ir iespēja izvēlēties, pie kāda pakalpojuma sniedzēja saņemt vajadzīgo rehabilitācijas pakalpojumu. Pakalpojumu iespējams saņemt gan centrā “Avotiņš” (Montesori konsultācijas, Logopēda konsultācijas, ABA terapija, Kanisterapija un citi.) gan pie citiem speciālistiem, ārpus centra “Avotiņš”.

Par pašvaldības atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā bērnam, kuram pakalpojumi nepieciešami Individuālās izglītības programmas apguves plāna ietvaros, izglītības iestāde informē bērna likumiskos pārstāvjus un informē, ar kādu speciālistu nepieciešams sazināties, lai bērns uzsāktu pakalpojuma saņemšanu.