Veido pats!

Tukuma novada pašvaldībā laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. oktobrim norisinājās projekts Nr. VP2022/1-10 “Veido pats!”. Projektu īstenoja biedrība “Palēciens Tev” sadarbībā ar Tukuma novada Sociālo dienestu.
Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
Projekta finansējums: 7 000, 00 EUR
Projekta “Veido pats!” mērķis  bija veicināt Tukuma novada pašvaldībā dzīvojošu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, veicinot dzīves prasmju apguvi, mācību motivāciju un, kā arī uzlabot jauniešu sociālo, emocionālo labklājību un iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Mērķa grupa un galvenās aktivitātes: projekta aktivitātēs tika iesaistīti 18 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, no kuriem 11 bija zēni un 7 meitenes t sk. 2 jaunieši no Ukrainas, 11 jaunieši no Tukuma un Kandavas, 1 jaunietis no Zentenes, 2 jaunieši no Irlavas, 1 jaunietis no Slampes, 1 jaunietis no Sēnes.
Galvenās aktivitātes:
1.    Individuālas mentora konsultācijas jauniešiem.
2.    Āra iedzīvojumu izglītības pasākumi un atbalsta – izglītojošas grupas.
3.    Projekta noslēguma pasākums un projekta publicitāte.
4.    Projekta vadība.
Projekta plānotie rezultāti:
Projekts paredzēja praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta rezultātā 18 jauniešiem tika paaugstinātas kompetences, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, veicināta piederības sajūta un pašapziņa, mazināti psihoemocionālās veselības riski, sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana āra izglītības aktivitātēs, veicināta motivācija mācībām un sagatavotība darba tirgum. 18 jauniešiem tika nodrošinātas 150 individuālās konsultācijas, dalība 4 izglītojoša rakstura un atbalsta grupās, kā arī āra piedzīvojumu izglītības pasākumos. 
Galvenās grupu nodarbību tēmas un ieguvumi: savu iespēju apzināšanās: varu vairāk nekā domāju, pašvērtējuma celšana, personīgās atklāsmes par sevi, mācīšanās darboties grupā, spēja vienoties, izteikt viedokli, aktīva līdzdarbošanās t sk. grupas lēmumu pieņemšanā. 

Papildu informācijai:
Aiga Latišenko
Biedrība “Palēciens Tev”
Tel. +371 28286356
e-pasts: alatisenko@yahoo.com