Asistentu pakalpojums

Par asistenta pakalpojumu

Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) informē par iespējām saņemt asistenta pakalpojumu.

Kas var saņemt asistenta pakalpojumu?
Persona ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinumu ir nepieciešams saņemt asistenta pakalpojumu;
Persona no 5 līdz 18 gadu vecumam, ja personai ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpašā kopšana sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Kādus pakalpojumus nodrošina asistents?
Asistents palīdz personai nokļūt vietā, kur persona mācās, strādā, saņem ārstniecības un sociālos pakalpojumus, satiekas ar citām personām, pavada brīvo laiku, iepērkas. Sniedz atbalstu arī šo pakalpojumu saņemšanā. Personai ar redzes invaliditāti asistents palīdz apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu.

Kāds ir asistenta pakalpojuma apjoms?
Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā. Katram pasākumam ir noteikts maksimālais stundu skaits:
-uz darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ līdz 20 stundām nedēļā;
-uz izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ līdz 20 stundām nedēļā
-augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem) līdz 40 stundām nedēļā;
-uz dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un lai saņemtu pakalpojumu līdz 20 stundām nedēļā;
-dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un nokļūtu atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā līdz 20 stundām nedēļā;
-uz ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemtu šo institūciju pakalpojumus un nokļūtu atpakaļ līdz 20 stundām nedēļā;
-lai iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos pasākumā un nokļūtu atpakaļ līdz 2 stundām nedēļā, ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs.

Gadījumā, ja ja personai ar I grupas redzes invaliditāti Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra ir piešķīrusi pabalstu asistenta izmantošanai par 10 stundām nedēļā, bet personai nepieciešami asistenta pakalpojumi vairāk nekā 10 stundas nedēļā - asistenta pakalpojumu personai ir tiesības pieprasīt un saņemt arī pašvaldības daļā, kas pārsniedz 10 stundas nedēļā, bet kopā abās vietās ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Kas nodrošinās aistenta pakalpojumu?
Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Asistenta pienākumu var veikt arī radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar personu ar īpašajām vajadzībām un kuram persona uzticas.
Ja personai nav iespējas pašai atrast nepieciešamo asistentu, tad Tukuma novada sociālais dienests meklē asistentu.

Kā var saņemt pakalpojumu?
Personai vai tās likumiskajam pārstāvim nepieciešams vērsties Tukuma novada sociālajā dienestā ar iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu: Tidaholmas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā iepriekš saskaņojot tikšanos pa tālruni 22323587 vai Jelgavas ielā 4a, Tukumā, Tukuma novadā, kā arī pagastos sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās iepriekš saskaņojot tikšanos pa tālruni 25630860 (skatīt sociālā darbinieka ar pilngadīgām personām apmeklētāju pieņemšanas vietas un laikus- saite uz kontaktinformāciju).
Ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis, būs nepieciešams pārstāvības tiesības apliecinošu dokuments Par tiesību apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti - dzimšanas apliecība, ja persona ir no 5 līdz 18 gadu vecumam vai pilnvara, ja persona, vecāka par 18 gadiem, kas izsniegta pie notāra vai bāriņtiesas.

Iesniegumā jānorāda: pasākumi, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu, informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu; vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
Tukuma novada sociālajā dienestā ir pieejama iesnieguma veidne, kas atvieglo nepieciešamo iesnieguma saturu.

Iesniegumam papildus jāpievieno šādi dokumenti:
-likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokumens (kopija),
-institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (piemēram, Izglītības iestādes izziņa, ka persona mācās izglītibas iestāde un mācības apmeklē katru darba dienu vai ģimenes ārsta izziņa par nepieciešamajiem ārstniecības pakalpojumiem un prognozējamo biežumu).

Kopā ar Tukuma novada sociālais dienesta sociālo darbinieku jāizvērtē, cik lielā apjomā un kādās aktivitātēs personai ir nepieciešams asistenta pakalpojums.

Tukuma novada sociālais dienests aicina Pakalpojuma saņēmējus un Asistentus būt saprotošiem un ņemt vērā prasību, ka sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par faktiski sniegto Pakalpojumu, kā arī sniegto Pakalpojumu apliecināt ar pierādošiem dokumentiem/apliecinājumiem, piemēram, rēķini, kvītis, čeki, izziņas, speciālistu spiedogi un/vai paraksti „Pārskatā par faktiski sniegto Pakalpojumu”, iesniegumu kopijas par vēršanos kādā no institūcijām un citus apliecinājumus saskaņojot ar Tukuma novada sociālo dienestu.

Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests slēdz līgumu ar Pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka Pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

Cik maksā aistentam par pakalpojumu?
Pēc asistenta pakalpojuma uzskaites lapas (u.c. apliecinājuma dokumentu) iesniegšanas, pašvaldības Tukuma novada sociālais dienests apmaksā reāli sniegtos asistenta pakalpojumus. No valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā nepārsniedzot 40 stundas nedēļā, vienam asistentam.

Vai kompensē arī transporta izmaksas, ja ir nepieciešams pārvietoties ar transportu?
Primāri finansējums jānovirza, lai apmaksātu pakalpojuma sniegšanu, nevis transportu.
Valsts budžeta līdzekļiem ir iespēja apmaksāt transporta izdevumus, pavadot personu ar invaliditāti.
Vērtējot iespēju apmaksāt transporta izdevumus asistenta pakalpojuma ietvaros, būtiski ir nepieļaut dubultā finansējuma risku transporta apmaksas nodrošināšanā. Vērtējot iespēju apmaksāt transporta izdevumus, pašvaldības sociālajam dienestam ir jāņem vērā valstī jau šobrīd pastāvošā atvieglojumu sistēma transporta izdevumiem:
Asistenta transporta izdevumi no mājas līdz asistenta pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai netiek apmaksāti.
Tukuma novada sociālais dienests par transporta izdevumu kompensēšanu katrā individuālajā gadījumā pieņem lēmumu.

Uz jautājumiem par iespējām, problēmām, risinājumiem, individuālas konsultācijas sniegs sociālā darbiniece Anta Bumbure Tidaholmas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā iepriekš saskaņojot tikšanos pa tālruni 22323587 un sociālā darbiniece Mudīte Ozola Jelgavas ielā 4a, Kandavā, Tukuma novadā un Tukuma novada pagastos iepriekš saskaņojot tikšanos pa tālruni 25630860.