Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Valsts finansēti sociālie pakalpojumi

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

  • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam.

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem.
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.
4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem.
5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem:

  • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam;
  • bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam;
  • bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam.

6. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
7. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personām.

Kārtība, kādā personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādīta Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājaslapā

8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kas cietuši no vardarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina Latvijas Bērnu fonds. Pakalpojuma saņemšanas kārtība noteikta 22.12.2009. MK noteikumos Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām".

9. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem pieaugušajiem un vardarbības veicējiem