RPR projekts "Deinstitucionalizācija (DI)"No Rīgas plānošanas reģiona mājaslapas par Deinstucionalizācijas projektu.

Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks īstenotas šādas darbības:

· Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

· Rīgas reģiona DI plāna izstrāde

· Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā

· VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā

· Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar GRT

· Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar FT

· Rīgas reģiona speciālistu apmācības

· Informatīvi un izglītojoši pasākumi

· Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi

· Projekta vadība

Projekta īstenošanā iesaistīti 34 sadarbības partneri: 30 Rīgas reģiona pašvaldības, 3 valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestāde.

Projekta rezultātā plānots:

· veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 993 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 1337 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 722 institūcijās esošiem bērniem,

· izstrādāt Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 17 institūciju reorganizācijas plānus,

· patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 277 personas ar garīga rakstura, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros,

· 832 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības,

· 1410 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus,

· veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās,

· ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta īstenošana laiks no 01.07.2015. līdz 31.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 878 169,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums 16 046 443,65 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 2 831 725 EUR.