Aktualitātes 2024.gadā

Tukuma novada sociālais dienests informē, ka no 01.01.2024:

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 288 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 137,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

Minētais GMI slieksnis tiek izmantots arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas formulā. GMI sliekšņu summai mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībai turpmāk piemēros dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti koeficients - 2,5;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni – koeficients 2;
  • pārējām mājsaimniecībām — koeficients 1,5.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pamats Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību - pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas piederumu komplektus, būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa, kas apliecina, ka mājsaimniecība atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzē nonākušas mājsaimniecības statusam. Minēto atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru rīcībā esošie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā - 288 euro.

 

Palielināts atbalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē:

  • 350 euro mēnesī

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

  • 274  euro
  • 411 euro (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības)

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

  • 1166 euro

Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona mācās:

  • 137 euro mēnesī
  • 206 euro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības)