Par pabalstu krīzes situācijā

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (sākot no š.g. 13.marta), un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, Tukuma novada pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts – 130,00 euro uz vienu personu un 100,00 euro uz katru nākamo ģimenes locekli.

Š.g. 16. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (spēkā no 18. aprīļa) nosaka, ka ģimenēm, kuras Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un saņem pašvaldības izmaksātu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta apmēru palielina par 50 euro mēnesī par katru bērnu.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

  1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.)
  2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:

  1. Personai iesniegums jāadresē Tukuma novada sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta ārkārtējās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegumam ir jābūt pašrocīgi parakstītam.
  2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no citas valsts, u.c.
  3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Aicinām iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Tukuma novada sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc.nod@tukums.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot pastkastītēs pie Tukuma novada sociālā dienesta vai lauku teritorijās pie pagastu pārvaldēm. Par tikšanos klātienē, lūdzam, sazināties ar sociālo darbinieku pa tālruni 29431642, 29559365 vai 20023939. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80205333 vai sazinoties ar sociālās palīdzības nodaļas vadītāju pa tālruni 26002965.