Pabalsts kāzu jubilāriem

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts kāzu jubilāriem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests)

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Godināt laulātos pārus nozīmīgā kāzu jubilejā

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu kāzu jubilāriem piešķir laulātajiem pāriem, ja abi laulātie savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50 gadus (Zelta kāzas), 60 gadus (Dimanta kāzas) vai 70 gadus (Briljanta kāzas). Tiesības saņemt pabalstu kāzu jubilejā ir viens gads no attiecīgās kāzu jubilejas dienas.

Pabalsta kāzu jubilāriem apmērs:
1. Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro;
2. Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro;
3. Briljanta kāzu jubilāriem 200,00 euro.

 

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Laulātie pāri, kuru personu deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novada pašvaldība un kas laulībā attiecīgi ir 50 gadus (Zelta kāzas) vai 60 gadus (Dimanta kāzas), un kuru Zelta vai Dimanta kāzu ceremonija vismaz mēnesi iepriekš pieteikta Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā Tukuma novada pašvaldības noteiktajā kārtībā

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 25.05.2023. saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu kāzu jubilāriem, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā. Iesniegumā:
1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
3. pievieno laulības apliecību vai tās atvasinājumu.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 darba dienās pieņem lēmumu, bet ne vēlāk, kā līdz Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas norises dienai, ja tāda pieteikta.

Pabalstu kāzu jubilāriem izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta kāzu jubilejā piešķiršanas dienas iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā ne vēlāk kā līdz kāzu jubilejas dienai, vai pasniedz laulātajam pārim Zelta, Dimanta vai Briljanta kāzu ceremonijas laikā.

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tiesības saņemt pabalstu kāzu jubilejā ir viens gads no attiecīgās kāzu jubilejas dienas

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Nav

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. e-pakalpojumi- latvija.lv
3. klātienē Tukuma novada sociālajā dienestā
4. klātiene Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā;
2. pasniedz laulātajam pārim Zelta, Dimanta vai Briljanta kāzu ceremonijas laikā.