Pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

III. Pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem

9. Tukuma novada pašvaldības pabalsts Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro un Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro (turpmāk šajā nodaļā– pabalsts) tiek piešķirta tiem laulātajiem pāriem, kuru personu deklarētā dzīvesvieta ir Tukuma novada pašvaldība un kas laulībā attiecīgi ir 50 gadus (Zelta kāzas) vai 60 gadus (Dimanta kāzas), un kuru Zelta vai Dimanta kāzu ceremonija vismaz mēnesi iepriekš pieteikta Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā Tukuma novada pašvaldības noteiktajā kārtībā.

10. Tukuma novada sociālais dienests, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas sniegto informāciju par Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas pieteikumu, mēneša laikā, bet ne vēlāk, kā līdz Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas norises dienai, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu Zelta vai Dimanta kāzu jubilāriem. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā.

11. Pabalsts tiek pasniegts laulātajam pārim Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas laikā.

Pakalpojuma apraksts