Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bāreņiem

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk – sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, kā arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2020. (prot.Nr.2, 6.§.).

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

[..]

2.3. vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro, ko izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pieņemšanas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. (prot.Nr.18, 7.§.), kas stājas spēkā 01.01.2014.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§)

[..]

 

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldībasiestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Tukuma novada sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Tukuma novada sociālais dienests piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par
sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, Tukuma novada sociālajā dienestā jāiesniedz - iesniegums

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –820,05 euro, ko izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pieņemšanas

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Tukuma novada sociālais  dienests var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene, pasts

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Tukuma novada domes kasē,

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:pasts/klātiene