Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk - Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma un likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk- sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņeu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.04.2016.(prot.Nr.4,3.§.)

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:
[..]
2.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150,00 euro 12 mēnešu periodā. Objektīvu apstākļu dēļ, Tukuma novada sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.
2.2.1 Ievietojot bērnu audžuģimenē, pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir un izmaksā audžuģimenei 50% apmērā. Otru pabalsta daļu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā pēc sešiem mēnešiem.
2.2.2 Audžuģimenēs, kurās bērns ievietots mazāk par mēnesi, pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei Tukuma novada sociālais dienests izmaksā nepieciešamajā apmērā, nepārsniedzot 50% no saistošo noteikumu 2.2.punktā noteiktā pabalsta apmēra.
2.2.3 Audžuģimenēs, kurās bērns ievietots ilgāk par gadu, pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei Tukuma novada sociālais dienests izmaksā trīs daļās 12 mēnešu periodā, ik pa četriem mēnešiem.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. (prot.Nr.18, 7.§),
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2021. (prot.Nr.5, 8.§),

[..]

3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2., 2.8.1 apakšpunktā noteikto finansiālā atbalsta saņemšanas kārtību nosaka Tukuma novada sociālā dienesta un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajā līgumā. Līgums ar audžuģimeni tiek noslēgts dienā, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. (prot.Nr.17, 7.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§).

Pabalsta saņemšanas veids: klātiene