Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk - Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma un likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk- sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņeu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.),

kas stājas spēkā 01.01.2015.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.04.2016.(prot.Nr.4,3.§.)

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

2.2. vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam - pabalsta apmēru nosaka atbilstīgi bērna vajadzībām 45,00 euro. Minētā pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās lietas;

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. (prot.Nr.18, 7.§.),

kas stājas spēkā 01.01.2014.

[..]

3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteikto finansiālā atbalsta saņemšanas kārtību nosaka pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajā līgumā. Līgums ar audžuģimeni tiek noslēgts dienā, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē.

Pabalsta saņemšanas veids: klātiene