Pabalsts veselības aprūpei

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

V. Pabalsts veselības aprūpei

25. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts ģimenei (personai), kura veselības stāvokļa dēļ ir nonākusi krīzes situācijā. Pabalstu veselības aprūpei piešķir šādu izdevumu segšanai:

25.1. par medikamentiem,

25.2. par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju;

25.3. par ārstēšanos no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības;

25.4. par zobārstniecības pakalpojumu, ja pakalpojums saistīts ar neatliekamām medicīniskām indikācijām;

25.5. redzes korekcijas līdzekļiem.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot.Nr.14,10.§)

26. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, personai vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda veselības problēmas un to risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu un pamato materiālo līdzekļu trūkumu, kā arī iesniedz vienā mājsaimniecībā esošo pilngadīgo ģimenes locekļu iztikas līdzekļu deklarāciju par trijiem pēdējiem mēnešiem, nepieciešamības gadījumā iesniedz izziņas un sniedz ziņas par ģimenes (personas) ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. Iesniegumam pievieno:

26.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izraksts no medicīnas kartes par medicīniskajām indikācijām, terapiju, neatliekamajām indikācijām zob- ārstniecības pakalpojuma saņemšanai personas;

26.2. finanšu dokumentu (čeki, kvītis, rēķini) kopijas par pēdējiem trīs mēnešiem, kas pierāda pieprasītāja izdevumus par medicīnisko aprūpi, iegādātajiem medikamentiem, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem;

26.3. recepšu kopijas vai līgums, kas apliecina nepieciešamos izdevumus par medicīnisko aprūpi, medikamentiem, operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem.

27. Pabalsta veselības aprūpei apmērs var būt vienāds ar naudas summu, kas nepieciešama noteikumu 25.punktā paredzēto veselības aprūpes izdevumu segšanai kā arī minētos veselības aprūpes izdevumus var segt daļēji. Pabalsta veselības aprūpei apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

PVA=MIL+IVA-I, kur

PVA – pabalsts veselības aprūpei apmērs mēnesī;

MIL – šajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis ģimenei (personai) krīzes situācijā;

IVA- izdevumi veselības aprūpei (saistošo noteikumu 25.punkts) mēnesī;

I – ģimenes (personas) kopējais ienākuma līmenis mēnesī.

Ja pēc minētā aprēķina pabalsta apmērs ir lielāks par saistošo noteikumu 25.punktā paredzētajiem veselības aprūpes izdevumiem mēnesī, to samazina līdz veselības aprūpes izdevuma apmēram vienā mēnesī.

28. Pabalstu veselības aprūpei var piešķirt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai līdz trīs mēnešiem kalendārajā gadā.

29. Pabalstu veselības aprūpei piešķir izvērtējot ģimenes, kas sastāv no personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus, materiālo stāvokli un pieejamos resursus (t.sk. apgādnieka sniegto palīdzību).

30. Lēmumu par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu veselības aprūpei pieņem Tukuma novada sociālais dienests

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU