Pabalsts jaundzimuša bērna aprūpei režģis

1.

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizējs pabalsts jaundzimuša bērna aprūpei Tukuma novada iedzīvotājiem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu jaundzimuša bērna aprūpei

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu piešķir un izmaksā ģimenei par katru Tukuma novadā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Vienreizēju pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 200,00 euro (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) izmaksā par katru Tukuma novadā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem, bērna likumiskajam pārstāvim vai, ja šis pabalsts nav izmaksāts, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz sešu mēnešu vecumam

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošie noteikumi Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Tukuma novada domē, pašvaldības aģentūrā „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) vai savai dzīvesvietai atbilstošā pagastu pārvaldē iesniedz rakstisku pieprasījumu, kurā norāda:

1. savu vārdu uzvārdu, personas kodu,

2. jaundzimušā vārdu, uzvārdu personas kodu,

3. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru,

4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 (viens mēnesis)

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tiesības saņemt pabalstu saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Pabalstu nepiešķir, ja:

1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,

2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Aģentūras kasē,

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:Saņemšanas veids:pasts/klātiene