Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk – sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, kā arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2020. (prot.Nr.2, 6.§.).

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

[..]

2.5. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību apgūst izglītības programmu, izmaksā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam. Pirmreizēji pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas. Pabalsta apmērs:
2.5.1. 130,00 euro mēnesī;
2.5.2. ar I grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 169,00 euro mēnesī;
2.5.3. ar II. un III.grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 163,00 euro;
2.5.4. Svītrots ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. (prot.Nr.18, 7.§.),
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.),.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. (prot.Nr.17, 7.§.).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2020. (prot.Nr.2, 6.§.).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§).

 

Pabalsta apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aģentūra nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Aģentūra piešķir pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa. Mācību iestāžu audzēknim jābūt sekmīgam.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Aģentūrā jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, Aģentūrā jāiesniedz – iesniegums, izziņa no mācību iestādes, ka ir sekmīgs.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Ikmēneša pabalsts 65,00 euro apmērā. Pabalstu piešķir uz periodu no septembra līdz decembrim, no janvāra līdz maijam, no jūnija līdz septembrim.

Pirmreizēji pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.

Pabalsta ikmēneša maksājumu izmaksu veic līdz katra mēneša 15.datumam.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas ielā 1, Tukumā, Tukuma nov., LV-3101).

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Klients nesniedz patiesas ziņas, tad Aģentūra var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte.

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene, pasts.

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Aģentūras kasē.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: pasts/klātiene