Pabalsts izglītības ieguvei

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts izglītības ieguvei(Tukuma novada sociālais dienests)

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests)

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt materiālu atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām personām -   ģimenēm ar bērniem

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

1) pusdienu faktiskās izmaksas bērnam līdz 20 gadu vecumam, ja bērns mācās valsts vai citas pašvaldības vispārizglītojošā skolā, kur apgūst pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programmu;

2) brokastu, pusdienu un launaga faktiskos izdevumus, ja bērns apmeklē valsts vai citas pašvaldības izglītības iestādi, kura nodrošina pirmsskolas izglītības programmu;

3) skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā vai speciālās izglītības iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

4) skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, ja bērns apgūst piecus un sešus gadus veco bērnu pirmsskolas apmācību, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pabalsts ģimenēm ar bērniem tiek piešķirts ģimenei (personai), kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir, atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu), kā arī ģimenei (personai), kura ir nonākusi krīzes situācijā, izvērtējot krīzē nonākušās ģimenes, personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ienākumus un materiālo stāvokli.

 

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību” ; Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; Tukuma novada domes 30.03.2023 saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;

Jāiesniedz: iesniegumu, kuru paraksta visi pilngadīgie mājsaimniecības locekļi, izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas); citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei); dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā; skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes; dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus. Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Tukuma novada sociālajā dienestā aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

 

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

15.

Atgādinājums

Klienta pienākums sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem; nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru; aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus; sadarboties ar Tukuma novada sociālā sociālā darba speciālistiem. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Tukuma novada sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

16.

Brīdinājums

Pabalsta izglītības ieguvei izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, iesniedzot iesniegumu sniedzis nepatiesas ziņas.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Pabalsti; valsts un pašvaldību palīdzība

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. par ēdināšanas faktiskajām izmaksām- veicot maksājumu;

2. pabalstu skolas piederumu iegādei- ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu vai skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē,