Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Ministru kabineta noteikumi 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I,

kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā(109,00eiro);

GMI2 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā (76,00 eiro);

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.”

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU