Pabalsts bērna uzturam

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk - Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma un likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk- sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņeu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.),kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.04.2016.(prot.Nr.4,3.§.)

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

2.1. pabalsts viena bērna uzturam  – 280.00 euro mēnesī;

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 19.12.2013. (prot.Nr.18, 7.§.), kas stājas spēkā 01.01.2014.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2014. (prot.Nr.1, 7.§.),
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. (prot.Nr.17, 7.§.),

[..]

3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2., 2.8.1 apakšpunktā noteikto finansiālā atbalsta saņemšanas kārtību nosaka Tukuma novada sociālā dienesta un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajā līgumā. Līgums ar audžuģimeni tiek noslēgts dienā, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. (prot.Nr.17, 7.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§)

Pabalsta saņemšanas veids: klātiene