Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Atjaunots 09.03.2017.

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk – sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.”,

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

[..]

2.6. dzīvokļa pabalsts 45,00 euro mēnesī bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas deklarācija vai īres līgums, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa (turpmāk – dzīvokļa pabalsts).

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015

[..]

 

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

dzīvokļa pabalsts 45,00 euro mēnesī bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas deklarācija vai īres līgums, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesaDzīvokļa pabalsts  sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aģentūra nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Aģentūra piešķir dzīvokļa pabalstu

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Aģentūrā jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi; Aģentūrā jāiesniedz - iesniegums

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Aģentūra var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene, pasts

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Aģentūras kasē,

 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: pasts/klātiene