Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk – sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, kā arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2020. (prot.Nr.2, 6.§.).

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

[..]

2.6. Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (no 18-24 gada vecuma) piešķir, pamatojoties uz bērna iesniegumu, no mēneša, kurā iesniegts iesniegums. Aprēķinot mājokļa pabalstu ņem vērā mājokļa platību 35 m2 , izņemot, ja persona dzīvo atsevišķā vienistabas dzīvoklī vai istabā kopīpašnieku mājoklī, un šādus normatīvus:
2.6.1. izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) īres līgumā noteiktā maksa, bet ne vairāk kā 5,00 euro par 1 m2 .
2.6.2. izdevumi par gāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, tai skaitā fiksētā maksa mājsaimniecībai, bet ne vairāk kā:
2.6.2.1. mājoklī ar gāzes plīti – 6 m3 ;
2.6.2.2. mājoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot gāzi, papildus 2.6.2.1. apakšpunktā noteiktajai normai – 3 m3 ;
2.6.2.3. mājoklī, kur apkuri nodrošina ar gāzi – ne vairāk kā 0,95 euro par mājokļa 1 m2 (bet ne vairāk kā par 35 m2 ) mēnesī papildus 2.6.2.1. un 2.6.2.2. apakšpunktā noteiktajām normām.

2.6.3. Izdevumi par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, ietverot sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma komponenti (OIK) un pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet ne vairāk kā 100 kWh izmaksas mēnesī un papildus:
2.6.3. ja mājoklī ir stacionārā elektriskā plīts – 150 kWh;
2.6.4. mājoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju, –50 kWh;
2.6.5. mājoklī, kur apkuri nodrošina ar elektroenerģiju, – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 euro par mājokļa 1 m2 (bet ne vairāk kā par 35 m2 ) sešus mēnešus gadā (apkures sezonā),
2.6.6. Izdevumi par auksto ūdeni, kanalizāciju un karsto ūdeni atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai vai, ja mājoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas, no kurām ne vairāk kā 3 m3 – karstā ūdens izmaksas mēnesī vienai personai.
2.6.7. Izdevumi individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas), atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 6 euro par mājokļa 1 m2 (bet ne vairāk kā par 35 m2 ) , sešus mēnešus gadā (apkures sezonā). Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos.
2.6.8. par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 euro, bet ne vairāk, kā norādīts izdevumus apliecinošajā dokumentā;
2.6.9. par gāzes balonu ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri – iegādes izmaksas summa reizi sešos mēnešos;
2.6.10.par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 euro mājsaimniecībai mēnesī, bet ne vairāk, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.
2.6.11. atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai mēnesī par citiem ar mājokļa apsaimniekošanu saistītajiem izdevumiem (tai skaitā atkritumu izvešana, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana, zemes nomas maksa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, nekustamā īpašuma nodokļa samaksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā personai noteiktos nodokļa atvieglojumus, izdevumi par mājokļa apdrošināšanu, asenizācijas pakalpojumi),vienai personai, proporcionāli mājoklī dzīvojošo personu skaitam;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12 ,3.§), kas stājas spēkā 01.01.2015.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. (prot.Nr.17, 7.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.01.2020. (prot.Nr.2, 6.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. (prot.Nr.2, 9.§)

[..]

 

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

dzīvokļa pabalsts 45,00 euro mēnesī bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas deklarācija vai īres līgums, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesaDzīvokļa pabalsts  sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aģentūra nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Aģentūra piešķir dzīvokļa pabalstu

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Aģentūrā jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi; Aģentūrā jāiesniedz - iesniegums

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Aģentūra var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene, pasts

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Aģentūras kasē,

 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: pasts/klātiene