Apbedīšanas pabalsts

 

1.

Pakalpojuma nosaukums

Apbedīšanas pabalsts

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas apbedīšanai

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Apbedīšanas pabalstu piešķir Tukuma novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.

Apbedīšanas pabalstu 450,00 euro apmērā piešķir, ja pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. Savukārt, ja pabalsta pieprasītājam ir tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu, kura kopsumma nepārsniedz 450,00 euro, apbedīšanas pabalsta apmērs ir starpība starp citu saņemto apbedīšanas pabalstu un šajos saistošajos noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu.

 

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 25.05.2023 saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) vai tā pilnvarotā persona viena mēneša laikā no apbedījamās personas nāves dienas iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato saistošo noteikumu 48. punktā minētos apstākļus.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

  • 20 darba dienās pieņem lēmumu;
  • pabalstu izmaksā 10 darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

-

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Ja neviena persona nav uzņēmusies apbedīšanu, Tukuma novada sociālais dienests saskaņā ar noslēgto līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu veic mirušās personas apbedīšanu par pašvaldības līdzekļiem.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienē

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,
2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē.