Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

12. Pabalsta mērķis apaļajā dzīves jubilejā ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, identificētu viņu sociālās problēmas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidošanu  novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, plānojot pašvaldības turpmāko darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un minētam mērķim.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.112018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§.)

13. Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu (turpmāk – Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā).

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.112018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

14. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:

14.1. 75 dzīves gadi – 30,00 euro;

14.2. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;

14.3. 85 dzīves gadi – 45,00 euro;

14.4. 90 dzīves gadi – 50,00 euro;

14.5. 95 dzīves gadi – 75,00 euro;

14.6. 100 dzīves gadi – 150,00 euro;

14.7. 101 dzīves gadi – 151,00 euro, par katru nākamo dzīves gadu papildus 1 euro.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.11.2018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§.)
Svītrots 14.1.apakšpunkts ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

15. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtība:
15.1. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtību organizē Tukuma novada Dome, slēdzot
sadarbības līgumu ar institūcijām – Tukuma novada sociālo dienestu un Tukuma pilsētas pensionāru
biedrību, kas piedalās un veic Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanu. Pabalsta apaļajā dzīves
jubilejā pasniegšanā var piedalīties Tukuma novada Domes pārstāvis, pagastu pārvalžu vadītāji;
15.2. personu sveic un Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā, jubilejas
dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu.

Pakalpojuma apraksts