Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”:

XII2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

61. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarētam bērnam, kurš apgūst vidusskolas izglītības programmu līdz 20 gadu vecumam, ja tai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

62. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai sedz pusdienu faktiskās izmaksas mācību iestādē, saskaņā ar noslēgto līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju.

63. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir uz pirmo mācību pusgadu vai otro mācību pusgadu,

64. Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, personai vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo palīdzības veidu.

65. Lēmumu par pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ģimenei ar bērniem pieņem Tukuma novada sociālais dienests.”

Nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)