Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei

 

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērna ar invaliditāti aprūpei

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu vecākiem bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei 100,00 euro apmērā par katru bērnu piešķir reizi kalendārajā gadā ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un aprūpē vismaz vienu bērnu ar invaliditāti, ar mērķi finansiāli atbalstīt vecākus bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pabalstu piešķir ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un aprūpē vismaz vienu bērnu ar invaliditāti.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada domes 25.05.2023. saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei, bērna likumiskais pārstāvis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;
3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

pieņem lēmumu 20 darba dienās;
pabalstu izmaksā 10 darba dienās pēc lēmuma pieņemšanas

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Nav

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. e-pakalpojumi- latvija.lv
3. klātiene Tukuma novada sociālajā dienestā
4. klātiene Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu

  Aktualizēts 06.09.2023.