Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”:

VII. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

pakalpojums bērniem

52. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums nodrošina, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecuma sasniegšanai mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa. Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt nepilngadīga bērna dzīvesvietu pie vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenē vai nav konstatējama bērna dzīvesvieta, tiek nodrošināts īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem.

53. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem nodrošina Tukuma novada sociālā dienesta pakļautībā esošā iestāde Tukuma novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs Sapņi”.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4, 5.§.)

54. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma bērniem piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Ministra kabineta noteikumos.

54.1. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā:

54.1.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,

54.1.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz uzsāktās izglītības iegūšanai, ja viņš sekmīgi mācās klātienē (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, bet ne ilgāk par 24 gadu vecumu,

54.1.3. bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecuma sasniegšanai.

55. Ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai nepilngadīgo bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu nodod sociālā dienesta darbinieks, bāriņtiesa, pašvaldības vai Valsts policija. Pakalpojumu var lūgt arī pats bērns, kurš sasniedzis pilngadību vai cita persona, kura konstatējusi, ka bērns palicis bez aprūpes, sastādot attiecīgu aktu par bērna nodošanu īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai.

56. Lai saņemtu ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Tukuma novada sociālajā dienestā ar iesniegumu par minētā pakalpojuma piešķiršanu un iesniegumam pievieno:

56.1. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

56.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (1.pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

56.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

57. Pēc saistošo noteikumu 56.punktā noteikto dokumentu saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests 10 dienu laikā pieņem lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja konstatēts, ka bērnam nav smagi garīgās attīstības traucējumi vai nav iesniegts kāds no 56.punkta minētajiem dokumentiem.

58. Saskaņā ar lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests, Irlavas bērnu nams - patversme un bērni likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

59. Samaksa par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem ir noteikta ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem.

60. Par sniegto ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

pakalpojumu bērniem, apjomu un samaksas kārtību citā pašvaldībā deklarētām personām tiek slēgts

līgums ar attiecīgo pašvaldību.