Noslēdzies projekts “Lēciens pāri Covid”.

Tukuma novada pašvaldībā noslēdzies projekts “Lēciens pāri Covid”.
Tukuma novada pašvaldībā laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. oktobrim tika īstenots projekts Nr. VP2021/1-26 “Lēciens pāri Covid”. Projektu īstenoja Biedrība “Palēciens Tev”.
Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros
Projektam pieejamais finansējums: 10 000, 00 EUR
Projekta “Lēciens pāri Covid” mērķis ir veicināt Tukuma novada pašvaldībā dzīvojošu no Covid-19 krīzes cietušo jauniešu ar ierobežotām iespējām mācību motivāciju un dzīves prasmju apguvi, kā arī uzlabot jauniešu sociālo, emocionālo labklājību un iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:
Projektā piedalījās 17 Tukuma novada dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13-17 gadiem. 
Galvenās projekta aktivitātes:
1.    Individuālas konsultācijas jauniešiem.
2.    Atbalsta un izglītojošās grupas.
3.    Āra piedzīvojumu izglītības pasākumi.
4.    Projekta noslēguma pasākums un projekta publicitāte.
5.    Projekta vadība.
Projekta rezultāti:
Projekta rezultātā jauniešiem tika nodrošinātas 150 individuālas speciālistu konsultācijas. Jaunieši piedalījās 5 atbalsta un izglītojošās grupās, kā arī 3 divu dienu āra piedzīvojumu izglītības  pasākumos. 
Aktivitāšu ietvaros jauniešiem tika paaugstinātas kompetences, sociālās pramses balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, veicināta piederības sajūta un pašapziņa, mazināti psihoemocionālās veselības riski, sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs, veicināta mācību motivācija un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve. 

Papildu informācijai:
Aiga Latišenko
Biedrība “Palēciens Tev”
Tel. +371 28286356
e-pasts: alatisenko@yahoo.com